2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

B. HOÁ 11: SỰ ĐIỆN LI

H11.01.04. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (Phần 1)

45 phút    4091 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC