2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

F. HOÁ 11: HIĐROCACBON

11NC.06.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng cộng của hiđrocacbon (Phần 1)

30 phút    3416 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC