2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

F. HOÁ 11: HIĐROCACBON

H11.05.01. ANKAN (Phần 3: Tính chất - Ứng dụng - Điều chế)

40 phút    4772 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC