2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

D. HOÁ 11: CACBON - SILIC

11NC.03.03. Phương pháp giải các dạng toán về muối cacbonat (Phần 1)

45 phút    1198 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC