2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

H. HOÁ 11: ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

11NC.09.03. Phương pháp giải các dạng bài tập về phản ứng ở gốc hiđrocacbon của ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

40 phút    2347 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC