2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

C. HOÁ 11: NITƠ - PHOTPHO

H10.NC.06.04. Phương pháp giải BÀI TOÁN SO2 TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM

45 phút    1567 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC