2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

F. HOÁ 11: HIĐROCACBON

H11.07.01. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (Phần 2)

40 phút    5005 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC