2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

E. HOÁ 11: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

H11.04.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2: Tính trực tiếp từ phản ứng cháy)

40 phút    3431 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC