2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

C. HOÁ 11: NITƠ - PHOTPHO

H10.06.04. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit (Phần 2)

40 phút    3266 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC