2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

F. HOÁ 11: HIĐROCACBON

Bài 1.08. ANKIN (Phần 2: Tính chất - Ứng dụng - Điều chế)

40 phút    7999 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC