2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

C. HOÁ 11: NITƠ - PHOTPHO

H10.04.02. Phản ứng oxi hóa - khử (Phần 2)

40 phút    5588 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC