2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

I. HOÁ 12: ESTE - LIPIT

Bài 3.07. Phương pháp giải bài toán THỦY PHÂN ESTE TẠO ANĐEHIT - MUỐI PHENOLAT (Phần 1)

40 phút    20710 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC