2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

D. HOÁ 11: CACBON - SILIC

11NC.03.02. Phương pháp giải bài toán CO2 tác dụng dung dịch kiềm (Phần 2)

45 phút    2098 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC