2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

I. HOÁ 12: ESTE - LIPIT

Bài 4.03. Phương pháp giải bài toán ĐỐT CHÁY ESTE (Phần 1)

30 phút    5137 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC