2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

E. HOÁ 11: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

H11.04.03. Phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1: Qua CTĐGN)

30 phút    2849 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC