2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

B. HOÁ 11: SỰ ĐIỆN LI

H11.01.01. Sự điện li - Phần 2: Phân loại các chất điện li

45 phút    12691 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC