2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

F. HOÁ 11: HIĐROCACBON

11NC.05.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế halogen của ANKAN

40 phút    11274 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC